Werkgroepen

Studiegroep Onderwijskundige Professionalisering

logo-sop-rgb

De studiegroep onderwijskundige professionalisering (SOP) is een onderdeel van het Expertisenetwerk Hoger ONderwijs (EHON) en bestaat uit professionals die verbonden zijn aan HBO-instellingen of Universiteiten en werkzaam zijn als docententrainer en/of onderwijsadviseur.

Voor docententrainers en onderwijsadviseurs in het Hoger Onderwijs is het belangrijk buiten de grenzen van de eigen instelling te kijken en zich te professionaliseren door ervaringen en ideeën over onderwijsvernieuwing en docentkwaliteit uit te wisselen met collega’s in andere instellingen.

De SOP is een platform voor samenwerking en staat open voor die EHON leden die zich verder willen ontwikkelen en professionaliseren door actief bij te dragen aan de kennisopbouw in dit werkveld volgens het “haal en breng” principe.

De SOP faciliteert de kennisuitwisseling en – productie door:

De agenda van de SOP wordt bepaald door de inbreng van zijn leden, meestal gevoed door het beleid van het eigen instituut, en door het (pro)actief volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van Hoger Onderwijs (VSNU, HBO raad, OCW). Leden van het SOP zijn zowel vraagbaak als gesprekspartner voor de genoemde partijen.

Per jaar worden de belangrijkste thema’s gedefinieerd en gevolgd, hetzij door leden, hetzij in werkgroep verband. Deze thema’s liggen onder meer op het gebied van

  1. Onderwijsvernieuwing
  2. Toetsing
  3. Verwevenheid van Onderwijs en Onderzoek
  4. Docentkwaliteit (BKO en SKO: landelijke invoering)
  5. Studiesucces

Geschiedenis

De Studiegroep Onderwijs Professionalisering (SOP) is in 1975 opgericht door de docententrainers van de Nederlandse Universiteiten als platform voor het uitwisselen van ervaringen. De SOP is de oudste werkgroep van het Contactgroep Research Wetenschappelijk Onderwijs (CRWO), nu overgegaan in het Expertisenetwerk  Hoger ONderwijs (EHON).

Vanuit de SOP zijn regelmatig initiatieven genomen om te komen tot onderlinge afstemming van de didactische trainingen.

·         In 1998 is het project van Professionalisering van universitaire docenten van het CRWO geaccepteerd door het Ministerie van OCW.

·         Een van de belangrijkste wapenfeiten van de SOP is de totstandkoming van de landelijke afspraak over de wederzijdse erkenning van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) in 2008. De grondslagen voor de BKO zijn gelegd in een SOP-bijeenkomst waar de initiatiefgroep BKO van het CRWO werd gevormd die het voorstel van de rectoren inhoudelijk heeft voorbereid.

·         Ook is binnen de SOP het initiatief genomen voor het SoFoKleS-project: Externe Kwaliteitsborging van de BKO. In 2010-2011 is in een pilotproject een auditsysteem voor de BKO ontwikkeld dat efficiënt en flexibel is en leidt tot herkenbare resultaten en bruikbare aanbevelingen voor de universiteiten. Dit is aangetoond tijdens de uitvoering van vier BKO-audits bij zes universiteiten.

Bestuur

Presentaties SOP2-daagse juni 2017

 

Aanmelden voor de werkgroep

Als EHON-lid kun je deelnemen aan deze werkgroep. Hiervoor moet je eerst inloggen.